Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA SNUUKRIKLUBI PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing Tallinna Snuukriklubi (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Tallinn ning tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariik.

1.2 Ühingu eesmärgiks on:

1.2.1 pakkuda lastele, noortele ja täiskasvanutele võimalusi süvendatud piljardispordi õppeks, samuti isiksuse arenguks;

1.2.2 võimaldada lastele, noortele ja täiskasvanutele saavutada piljardispordis, eelkõige snuukris kõrgeid sportlikke tulemusi nii üleriigilises kui rahvusvahelises konkurentsis;

1.3 Oma eesmärkide saavutamiseks viib ühing ellu järgmisi tegevusi:

1.3.1 võimaldab andekatel mängijatel läbi kaasaegse treening- ja võistlustegevuse saavutada maksimaalseid sportlikke tulemusi piljardispordi kõigis formaatides, eelkõige snuukris;

1.3.2 korraldab spordivõistlusi ning loob tingimusi osalemiseks üle-Eestilises ja rahvusvahelises võistlussüsteemis;

1.4 Ühingu inglise keelne nimetus on Tallinn Snooker Club.

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.

2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.

2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.

2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:

2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;

2.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

2.5 Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

III JUHTIMINE

3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.

3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.

3.3 Ühingu juhatus valitakse kaheks aastaks ja sinna võib kuuluda üks kuni kolm liiget, kelle määrab üldkoosolek.

3.4 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

4.1 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

4.2 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule. Põhikiri on koostatud ja kinnitatud 07. Detsember 2018a.